Reklamace / Vrácení


REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ


 


Pokud jste si u nás zakoupili produkt, který Vám z nějakého důvodu nevyhovuje nebo jej chcete reklamovat, doporučujeme použít následující postup pro co nejrychlejší vyřízení:


1) Pošlete nám email na adresu info@olokolo.cz. Do předmětu prosím napište "REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ". Do emailu napište, jestli odstupujete od kupní smlouvy nebo zboží reklamujete. Při reklamaci popište důvod reklamace. Dále prosím uveďte Vaše iniciály a číslo objednávky nebo faktury.


2) Stáhněte si protokol o zpětném zaslání zboží. Buď si můžete stáhnout protokol, který lze vyplnit přímo v pc a poté vytisknout zde nebo si protokol první vytiskněte a poté vyplňte zde. Nakonec ho prosím podepište.


3) Vytiskněte nebo okopírujte fakturu k danému zboží a podepište.


4) Pečlivě zabalte zboží s veškerým příslušenstvím, nejlépe do originálního obalu, přibalte protokol o zpětném zaslání a kopii faktury a zašlete na naši adresu: Petr Vyhlídal, Chořelice 1254, 784 01 Litovel.


 


UPOZORNĚNÍ:


Pokud dojde během přepravy k poškození zboží, nemusí být Vaše zboží vyreklamováno / vrácena Vám celá suma při odstoupení od kupní smlouvy.


Zboží NEODESÍLEJTE na dobírku, nebude převzato.


Náklady na zpětnou dopravu hradí kupující.


Při odstoupení od smlouvy nesmí být zboží poškozeno ani používáno. Musí být odesláno na naši adresu s veškerým příslušenstvím. Pokud nám zboží zašlete a my shledáme nedodržení těchto nebo jakýchkoliv jiných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, bude Vám zboží zasláno zpět na Vaši adresu. V tomto případě můžeme vyžadovat pokrytí nákladů, které tímto aktem vzniknou.


Částka, kterou Vám budeme vracet při odstoupení od kupní smlouvy může být ponížena o náklady které vzniknou v souvislosti s vrácením zboží (znovuzabalení zboží, apod.)


 


 


ZÁRUKA NA ZBOŽÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD


Na veškeré zboží prodávané na WWW.OLOKOLO.CZ je poskytována záruka o minimální délce 24 měsíců. Na některé komponenty se vztahují speciální záruční podmínky, které jsou pro tento případ uvedeny u popisu zboží na našich webových stránkách.
Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními.
 


POSTUP PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE, REKLAMAČNÍ ŘÁD


I. Všeobecná ustanovení


 

Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určujte postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy Novým občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.
Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi nebo jeho číslem. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu.

 


II. Práva a povinnosti prodávajícího v reklamačním řízení


 

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.
Vada, která vznikla neodbornou montáží nemůže být uznána.
Prosíme o přiložení vyplněného reklamačního protokolu, který je ke stažení na konci tohoto článku.
Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
Zásilky na dobírku nebudou přijaty.

III. Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu v reklamačním řízení

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce (nárok vznike při nedodržení lhůty, která je o jeden den vyšší, než datum přijetí reklamace v předchozím měsíci), má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny. Tuto volbu je kupující povinen oznámit při předání reklamace. Bez této informace bude vždy výrobek vyměněn za nový.
V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace je účtován manipulační poplatek ve výši nákladů na lokalizování závady a odeslání zboží na posouzení k výrobci, poštovné a balné na zaslání zpět zákazníkovi.
Kupující je oprávněn vyžadovat opravu zboží také u zástupce výrobce v ČR, zavazuje-li zástupce k tomuto smlouva s výrobcem
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v pramenech tohoto reklamačního řádu.
Kupující je povinen informovat prodávajícího na email info@olokolo.cz, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá.

 


IV. Závěrečná ustanovení


 

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího Petr Vyhlídal IČO: 04119029
Reklamační řád nabývá účinnosti dne 9. června 2015.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu (Petr Vyhlídal, IČO:04119029), u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nese kupující. 
Do zásilky prosím přiložte vyplněný protokol o zpětném vrácení zboží, který naleznete ke stažení na konci tohoto článku.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy vč vráceného zboží, a to převodem na bankovní účet kupujícího. Náklady na převod platby nese kupující a jsou max. 40 Kč. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv: 

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo
o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.