Reklamace / Vrácení

Reklamácie/Reklamačný poriadok

V prípade, že bola na tovare nájdená závada, postupujte prosím podľa nižšie uvedených bodov.

 • Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, odporúčame kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese info[dot]rkocka.hu, (do predmetu správy uviesť REKLAMÁCIA). Do správy je kupujúci povinný uviesť označenie reklamovaného tovaru, popísať dôvod reklamácie a priložiť kópiu faktúry alebo dokladu o zaplatení za reklamovaný tovar. 
 • Reklamovaný tovar môže spotrebiteľ doručiť na sídlo  predávajúceho buď osobne, doporučenou poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.
 • Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, dokladu o kúpe (faktúra, alebo blok s fiškálnej pokladne), popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail a IBAN v prípade vybavenia reklamácie dobropisom.
 • Reklamovaný tovar musí byť dodaný očistený od nečistôt!
 • Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.
 • Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
 • Predávajúci musí vybaviť reklamáciu (kladne alebo záporne) najneskôr do lehoty danej zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.
 • Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru.
 • Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.
 • V prípade uznania reklamácie predávajúci dodá nový alebo opravený tovar kupujúcemu a kupujúci nehradí náklady na dopravu.
 • Reklamovaný tovar neodosielajte na dobierku, NEBUDE PREVZATÝ.