Vrátenie do 14 dní

Vrátenie do 14 dní

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Kto môže odstúpiť od zmluvy?

Odstúpiť je možné od zmlúv uzavretých na diaľku, teda na www.rkocka.com

Právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní majú spotrebitelia, t.j. fyzické osoby nepodnikatelia (objednávky bez vyplneného IČO).


2. Môžem tovar 14 dní používať a potom ho vrátiť?

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Funkčnosť tovaru môžete vyskúšať tak, ako by ste to urobili priamo v kamennej predajni. Pri zaobchádzaní s tovarom nad tento rámec (hlavne jeho znečistenie, poškodenie, namočenie, použitie na tele) Vám budú pri vrátení účtované náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Odporúčame Vám dodržiavať tieto zásady:

 • Ponechajte si všetky obalové materiály k tovaru, aby ste ho vedeli vrátiť nepoškodený a kompletný.
 • Neodstraňujte ochranné fólie, aby ste predišli zbytočnému poškodeniu.
 • Vyskúšajte základnú funkčnosť tovaru bez jeho znečistenia, namočenia alebo hygienického znehodnotenia. To znamená výrobok vizuálne skontrolovať a spustiť bez kontaktu s telom alebo akýmikoľvek látkami a materiálmi – napr. vodou, potravinami, nápojmi, čistiacimi prostriedkami, pracími prostriedkami, bielizňou, benzínom, naftou, olejom, trávou, maltou, drevom, murivom, podlahou, kobercom, prachom, hlinou, blatom a podobne. To znamená rovnako, ako by ste výrobok skúšali pri nákupe v kamennej predajni. 
 • Vyskúšajte základnú funkčnosť tovaru bez znehodnotenia spotrebného materiálu. Napríklad bez rozbaľovania a používania filtrov, tonerov, cartridgeov, vreciek, čistiacich podušiek a ďalších spotrebných materiálov.
 • Vyskúšajte základnú funkčnosť tovaru bez jeho registrácie v systémoch výrobcov.
 • Pri vracaní tovaru ho riadne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Náklady na opravu nevhodne zabaleného tovaru poškodeného počas prepravy znáša spotrebiteľ.

3. Aký je postup vrátenia?

 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Retro Kocka Kft. Hungary 1149 Budapest, Angol utca 42. VAT: HU29188264  Na tento účel použite vzorový formulár na odstúpenie, ktorý je súčasťou potvrdzujúceho mailu. 
 2. Tovar pri odosielaní riadne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Náklady na opravu nevhodne zabaleného tovaru poškodeného počas prepravy znáša spotrebiteľ. Ak sa nám balík vráti, bude vystavený dobropis, ktorý je splatný do 14 dní od jeho vystavenia. Do balíka prosíme pribaliť odstúpenie od zmluvy, doklad o kúpe - faktúru a IBAN na vrátenie platby. Balík prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku.
 3. V prípade, že dôjde k zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v rozpore s bodom 2, budeme Vám účtovať náklady na uvedenie výrobku do pôvodného stavu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie:

 1. po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči,
 2. po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,
 3. po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,
 4. po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov,
 5. po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

5. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť na našu adresu, ibaže Vám bude navrhnuté, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami poverenej osoby. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade platby na dobierku bude úhrada uskutočnená prevodom na účet.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu (po predchádzajúcej dohode) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (teda iným spôsobom, ako je obvyklý pri nákupe v kamennej predajni).

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.